facebook web

Pełnomocnik procesowy w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym ( z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych )

termin i czas trwania szkolenia: 29 czerwca 2018r., 9.30- 14,.30

miejsce szkolenia: Warszawa, Pałac Staszica (budynek PAN), ul. Nowy Świat 72

cena szkolenia: 580 zł (+ 23% VAT)

 

 

Program szkolenia:

 

 1. Zakres sądowej kontroli administracji z uwzględnieniem najnowszych zmian dokonanych nowelizacją p.p.s.a. (np. (art. 3 § 2 p.p.s.a.) lub zmianą orzecznictwa (np. uchwała NSA z 9 10 17 r., I OPS 3/17, czy wykładnia art. 136 ust. 3 u.g.n. - zwrot wywłaszczonej nieruchomości)

 

 1. Strony postępowania sądowo administracyjnego

- strona a uczestnik postępowania sądowoadministracyjnego
- pełnomocnictwo i jego rodzaje
- nowa pozycja procesowa radcy prawnego jako pełnomocnika w postępowaniu przed sądem administracyjnym
- reprezentacja organu przed sądem administracyjnym.

 1. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego


  - strona formalna skargi
  - cechy szczególne skargi na:
  a) pisemną interpretację prawa podatkowego w sprawie indywidualnej
  b) uchwały lub akty wymienione w art. 3 § 2 pkt 5 i 6 p.p.s.a. (art. 58 § 1 pkt 5a p.p.s.a.)
  c) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania
  - obowiązki profesjonalnego pełnomocnika
  - tryb wnoszenia skargi do sądu administracyjnego (art. 52 - 54a i art. 57 p.p.s.a.)
  - sprzeciw od decyzji kasacyjnej organu odwoławczego (art. 64a-64e, art. 151a i art. 230 § 2 p.p.s.a.) - postanowienie NSA z 26 lutego 2018 r., I OZ 130/18 (nie ma zastosowania do postanowień kasacyjnych); wyrok NSA z 26 lutego 2018 r., I OSK 64/18 (możliwość a) merytorycznego rozpoznania sprawy rozstrzyganej w drodze decyzji na posiedzeniu niejawnym przez sąd administracyjny w składzie jednoosobowym - bez zgody stron, b) przesądzenia przez NSA w składzie jednoosobowym na posiedzeniu niejawnym sposobu rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej)


- odpowiedź na skargę
- przesłanki rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym (art. 119 p.p.s.a.)
- postępowanie mediacyjne
- przeprowadzenie dowodu przed sądem administracyjnym (art. 133, a art. 105 p.p.s.a.)

 

 1. Uprawnienia orzecznicze sądu I instancji


  - kasacyjne
  - reformacyjne
  - głębokość orzekania
  - zakaz reformationis in pius

 

 1. Zaskarżanie orzeczeń sądu I instancji


  - wybrane problemy postępowania międzyinstancyjnego
  - skarga kasacyjna jako sformalizowany środek odwoławczy
  a) przymus adwokacko-radcowski,
  b) forma skargi kasacyjnej, a jej odrzucenie (I OSK 1248/16, I OSK 1589/16, I OSK 1599/16)
  c) pełnomocnik wyznaczony w ramach prawa pomocy,
  d) opinia o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej i jej kontrola
  - odpowiedź na skargę kasacyjną a zwykłe pismo procesowe
  - zażalenie

 

 1. Uprawnienia orzecznicze Naczelnego Sądu Administracyjnego


  - rozpoznanie skargi kasacyjnej na posiedzeniu niejawnym
  - uprawnienia kasacyjne NSA
  - uprawnienia reformacyjne NSA
  - tryb rozpoznania skargi kasacyjnej od wyroku oddalającego sprzeciw (art. 182 - 182a p.p.s.a.)

 

 1. Środki dyscyplinującego oddziaływania na administrację publiczną


  - grzywna
  - przyznanie skarżącemu sumy pieniężnej
  - wydanie orzeczenia w miejsce organu administracji (I OSK 2230/16)
  - sygnalizacja (por. np. wyrok NSA z 24 01 18 r., I OSK 2353/17)

 

 1. Środki prawne od prawomocnych orzeczeń sądów administracyjnych


  - skarga o wznowienie postępowania
  - skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

 

 1. Zwrot kosztów postępowania sądowo administracyjnego

 

 1. Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego i ich znaczenie w systemie gwarancji procesowych strony

  - uchwały abstrakcyjne
  - uchwały konkretne

 

 1. Wykonywanie orzeczeń sądów administracyjnych (I OSK 1599/16

 

Szkolenie prowadzi: Prof. dr hab. Jan Paweł Tarno – Kierownik Zakładu Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ, od 1997 r. sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, orzekający w Izbie Ogólnoadministracyjnej, w latach 1995 – 1997 Przewodniczący Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w latach 1998 – 2008 wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, od 2007 r. Przewodniczący Rady Naukowej Letnich Warsztatów Doktoranckich. Autor i współautor ponad 180 opracowań naukowych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowej kontroli administracji (monografii, podręczników, komentarzy, artykułów, rozpraw i glos), w tym wielokrotnie wznawianego Komentarza do Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

 

 

Najnowsze

Jest ona kluczem do sukcesu w życiu prywatnym i zawodowym. Poznaj zasady dobrej autoprezentacji. Pierwsze wrażenie jest bardzo istotne nie tylko w życiu prywatnym, ale i zawodowym. Często to od niego zależy czy dostaniemy nową pracę lub zdobędziemy nowego klienta. Na co zwrócić uwagę poznając nową osobę, a czego unikać w tych pierwszych sekundach? A co najważniejsze; czy pierwsze wrażenie da się je zaplanować? Mózg nie lubi się pocić „Ludzki mózg lubi uproszczenia dlatego...

Brand hero w komunikacji marki – wymysł czy konieczność? O budowaniu i utrwalaniu wizerunku marki przy pomocy brand hero. Współczesny odbiorca to wymagający odbiorca. W czasach nieustannie zmieniających się sposobów komunikacji, marki ścigają się w pomysłach mających zapewnić im jak najlepszy odzew i reakcje ze strony konsumentów. ...

Co skłoniłoby Polaków do opuszczenia Facebooka? Szokujące wyniki raport. Facebook traci 20% wartości w pozagiełdowych notowaniach. Według ekspertów to efekt wprowadzenia przepisów RODO i pokłosie afery z Cambridge Analytica. 60% ankietowanych Polaków twierdzi, że wyciek danych osobowych z portalu Facebook może skłonić ich do opuszczenia serwisu – wynika z tegorocznego raportu Procontent Communication. ...

MSL otwiera biuro w Turcji. MSL kontynuuje inwestycje na rynkach wschodzących i otwiera biuro w Stambule. Nowootwarty oddział wzmocni zasięg geograficzny sieci, a co za tym idzie umożliwi pracę z obecnymi klientami w tym regionie zarządzanym przez Sebastiana Hejnowskiego. ...

6 błędów popełnianych w marketingu mobilnym. Narzędzia marketingu mobilnego coraz częściej i coraz szerzej wykorzystywane są w działalności biznesowej. Dzieje się tak, ponieważ to bardzo bezpośredni kanał komunikacji z klientami, którzy nie wyobrażają sobie życia bez swoich telefonów i iPhonów. ...

Korzystasz z darmowych filmów i zdjęć? Sprawdź, czy nie łamiesz prawa. W sieci pełno jest portali z darmowymi filmami i zdjęciami. Internauci korzystają z nich bardzo chętnie. Czy jednak publikowanie tych utworów na innych stronach lub przerabianie na własne potrzeby jest na pewno legalne? Jeżeli chcemy wykorzystać jakiś film dostępny w internecie, czy to do celów osobistych, czy to komercyjnych, powinniśmy sprawdzić, czy zezwala nam na to regulamin...

Klikam albo znikam - czego tak naprawdę potrzebuje współczesny klient. Dzielimy ich według pokoleń, kategoryzujemy zgodnie z zainteresowaniami czy prowadzonym trybem życia. Tymczasem współczesnych klientów, choć z pewnością tak różnych pod wieloma względami, bezdyskusyjnie łączy jedno – ma być szybko, wygodnie i bezpiecznie, czyli innymi słowy: superkomfortowo. ...

Pracodawca wykorzystuje twój wizerunek? Musi mieć na to twoją zgodę. Kodeks pracy nie daje pracodawcy prawa do korzystania z wizerunku pracownika. Jeśli pracodawca chce ten wizerunek w jakichś celach (np. promocyjnych) wykorzystywać lub potrzebuje go z powodu charakteru prowadzonej działalności, musi uzyskać zgodę zatrudnionej osoby. ...

Firma w Social Media – jakie medium społecznościowe wybrać?. Jeżeli zastanawiasz się, czy Twoja firma powinna być obecna w social media to odpowiedź brzmi: Tak! Liczba użytkowników na całym świecie cięgle wzrasta. Obecnie wynosi ok.  3,196 mld(!) i jest to o 13% więcej niż w roku ubiegłym[1]! Jak mówi polskie przysłowie „kuj żelazo póki gorące”, dlatego wykorzystaj popularność mediów społecznościowych. ...

DIMAQ Day: Kompetencje digitalowe kluczem do sukcesu komunikacji marketingowej.   Internet po RODO, strategia marketingowa w planowaniu komunikacji digital, generowanie „kalorycznych” leadów, zmiany na Facebooku i wykorzystanie zasięgów wydawców w social media, weryfikacja kampanii digital – zagadnienia botów, ad fraudu oraz viewability to tylko przykłady tematów, które będą poruszane podczas DIMAQ Day już 6 czerwca 2018 roku w Multikinie Złote Tarasy w Warszawie. ...