Statut fundacji internetPR.pl

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „internetPR.pl” zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez Mieszko Czarneckiego, Michała Macierzyńskiego, Sebastiana Łuczaka, Sławomira Pawlaka, Pawła Trochimiuka, Marka Woźniaka i Marka Wróbla, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym z dnia 29 lipca 2005r., repertorium A nr 8137 / 2005 sporządzonym przez Notariusza Annę Jabłońską w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 140 lok. 100.
 2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” oraz postanowień niniejszego statutu, zwanego dalej „Statutem”. Fundacja może używać wyróżniającego znaku graficznego.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną i działa poprzez ustanowione w statucie organy.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami – z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 5

Fundacją może posługiwać się pieczęcią z nazwą Fundacji.

§ 6

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 7

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 25 ust. 2 Statutu.


Rozdział II

Cele i zadania fundacji

§ 8

Celami Fundacji są:

 1. rozpowszechnienie wiedzy na temat public relations,
 2. wspieranie i prowadzenie badań naukowych w zakresie public relations,
 3. integracja środowiskowa zawodowego i naukowego związanego z public relations,
 4. podnoszenie wiedzy i umiejętności zawodowych środowiska specjalistów public relations,
 5. wspieranie integracji europejskiej poprzez realizację przedsięwzięć poszerzającą wiedzę o Unii Europejskiej i jej krajach członkowskich oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie.

§ 9

Fundacja swoje cele realizować będzie przez:

 1. działalność edukacyjną i szkoleniową,
 2. organizowanie i finansowanie:
  a) stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji,
  b) konferencji, seminariów, imprez i konkursów,
  c) forum umożliwiającego:
      - zapoznanie się z najnowszą wiedzą w zakresie public relations,
      - wymianę wiedzy i doświadczeń na temat public relations,
  d) działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie public relations,
  e) ośrodków naukowych, badawczych i edukacyjnych,
 3. tworzenie zbioru dobrych praktyk środowiska zawodowego public relations,
 4. współpracę z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie objętym celami Fundacji.

§ 10

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.


Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 11

 1. Majątek fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 (słownie: trzy tysiące ) PLN pokryty wkładem gotówkowym, wniesionym przez Fundatorów oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. Z majątku Fundacji przeznacza się kwotę 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 12

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13

Majątek Fundacji pochodzi w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. subwencji i dotacji,
 3. odsetek i lokat bankowych,
 4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
 6. z innego rodzaju przysporzeń poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 15

Majątkiem Fundacji zarządza jej Zarząd.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 16

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundatorów – zwane dalej „Radą Fundatorów”,
 2. Zarząd Fundacji – zwany dalej „Zarządem”.
 3. Rada Programowa – zwana dalej „Radą”.

§ 17

 1. W skład Rady Fundatorów wchodzą Fundatorzy albo ich spadkobiercy, a także Fundatorzy Honorowi zwani dalej Fundatorami. W skład Rady Fundatorów może wchodzić do 11 osób.
 2. Rada Fundatorów wybiera ze swojego grona na czas nieokreślony Przewodniczącego. Przewodniczący może być w każdym czasie odwołany.
 3. Rada Fundatorów zbiera się każdorazowo na wniosek co najmniej jednego z Fundatorów lub na wniosek Prezesa Zarządu w terminie 14 dni od wysłania zawiadomienia do Fundatorów o dacie i miejscu Zgromadzenia.
 4. Jeżeli obecny jest pełny skład Rady Fundatorów, do ważności uchwał, zwołanie w trybie § 17 ust. 3 nie jest konieczne.
 5. Do podjęcia uchwały przez Radę Fundatorów wystarcza zwykła większość głosów, w obecności co najmniej 1/2 składu Rady, z wyjątkiem postanowień zawartych w § 30, 32, 33 Statutu.

§ 18

Do kompetencji Rady Fundatorów należy:

 1. powoływani e i odwoływanie Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
 2. nadzór nad działalnością Zarządu,
 3. zamiana Statutu Fundacji,
 4. podejmowanie uchwał o przekształceniu, połączeniu lub likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku oraz zmianie celu działalności Fundacji,
 5. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji,
 6. powoływanie pełnomocnika do reprezentowania Fundacji w sprawach między Fundacją a członkami Zarządu. Fundator wyznaczony przez Radę Fundatorów jest wobec członków Zarządu kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy, w przypadku nawiązania stosunku pracy pomiędzy członkiem Zarządu a Fundacją.
 7. Nadawanie tytułu Fundatora Honorowego, osobom szczególnie zasłużonym dla Fundacji.

§ 19

 1. Zarząd składa się z jednej do sześciu osób powoływanych za ich zgodą przez Radę Fundatorów.
 2. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
 3. Rada Fundatorów spośród członków Zarządu powołuje Prezesa Zarządu, który kieruje pracami Zarządu.
 4. Do podjęcia uchwały przez Zarząd wystarcza zwykła większość głosów, w obecności co najmniej 2/3 składu. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony, z tym że Rada Fundatorów może w każdym czasie odwołać Zarząd, poszczególnych jego członków lub Prezesa Zarządu.

§ 20

Zarząd jest uprawniony do podejmowania czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundatorów. Zarząd w szczególności:

 1. kieruje działalnością Fundacji,
 2. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 3. sprawuje zarząd majątkiem Fundacji.

§ 21

Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo. W razie Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu wraz z Członkiem Zarządu działający łącznie.

§ 22

Do przyjmowania oświadczeń woli kierowanych do Fundacji uprawniony jest każdy z członków Zarządu jednoosobowo.

§ 23

Zarząd uchwałą może powołać pełnomocników działających w granicach umocowania do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji oraz do reprezentowania Fundacji w zakresie określonym w pełnomocnictwie. Do odwołania pełnomocnictwa wystarczy oświadczenie jednego członka Zarządu wyrażone na piśmie.

§ 24

 1. Rada Fundatorów może powołać, jako ciało doradcze, Radę Programową, złożoną z osób wyróżniających się realizacją celów zbieżnych z celami Fundacji. Rada Fundatorów może powoływać również inne ciała doradcze i opiniujące.
 2. Rada Fundatorów może nadać 4 osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Fundacji tytuł Fundatora Honorowego. Fundator Honorowy wchodzi w skład Rady Fundatorów dożywotnio. Fundator Honorowy może złożyć rezygnację ze sprawowanej funkcji. Tytuł Fundatora honorowego nie podlega dziedziczeniu. Funkcja Fundatora Honorowego nie może być wykonywana przez pełnomocnika.

Rozdział V

Działalność Gospodarcza Fundacji

§ 25

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w celu uzyskania środków niezbędnych dla realizacji celów statutowych Fundacji , działalność gospodarczą w zakresie:
  1. 72.2 Działalność w zakresie oprogramowania,
  2. 72.30.Z Przetwarzanie danych,
  3. 72.40.Z Działalność związana z bazami danych,
  4. 72.60.Z Pozostała działalność związana z informatyką,
  5. 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  6. 74.40.Z Reklama,
  7. 52.61.Z Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej,
  8. 52.63.B Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
  9. 74.81.Z Działalność fotograficzna,
  10. 74.82.Z Działalność związana z pakowaniem,
  11. 74.85.Z Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi,
  12. 74.87.A Działalność związana z organizacją targów i wystaw,
  13. 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
  14. 91.33.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
  15. 92.31.F Działalność domów i ośrodków kultury,
  16. 92.32.Z Działalność obiektów kulturalnych,
  17. 92.34.Z Pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
  18. 92.72.Z Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
 2. Cały dochód Fundacji z działalności gospodarczej przeznaczony jest na działalność statutową.

§ 26

Z majątku i dochodów fundacji Zarząd przeznacza, w miarę potrzeby, na prowadzenie działalności gospodarczej, środki z:

 1. nie więcej niż 1/3 funduszu założycielskiego,
 2. dochodów z inwestycji kapitałowych,
 3. dochodów z odsetek i lokat bankowych,
 4. dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
 5. innych źródeł określanych każdorazowo przez Zarząd.

§ 27

Zarząd może uchwalać regulaminy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.

§ 28

Działalność gospodarcza może być prowadzona przez samą Fundację lub przez wyodrębnione organizacyjnie i finansowo zakłady, działające według następujących zasad:

 1. zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają Zarządowi Fundacji;
 2. zakład prowadzony jest przez kierownika zakładu,
 3. Zarząd Fundacji tworzy i znosi zakłady oraz powołuje i odwołuje kierowników zakładów,
 4. kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy wobec osób zatrudnionych w tym zakładzie,
 5. zakres działania oraz zakres uprawnień i obowiązków kierujących zakładem określa regulamin uchwalany przez Zarząd Fundacji,
 6. wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników zatrudnionych w zakładzie określa Zarząd.

Rozdział VI

Zmiana Statutu

§ 29

Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

§ 30

Zmiana Statutu Fundacji wymaga podjętej jednogłośnie uchwały Rady Fundatorów.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 31

Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach, na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy fundacjami.

§ 32

 1. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 2. O połączeniu Fundacji z inną fundacją postanawia Rada Fundatorów w drodze uchwały podjętej jednogłośnie.

§ 33

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadkach przewidzianych w Ustawie.
 2. O postawieniu Fundacji w stan likwidacji postanawia Rada Fundatorów w drodze uchwały podjętej jednogłośnie.

§ 34

 1. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
 2. Obowiązkiem Zarządu jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek Fundacji przed nieuzasadnionym uszczupleniem.
 3. Zarząd w szczególności powinien:
  - dokonywać czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w tym zakończyć działalność fundacji, ściągnąć wierzytelności i wypełnić zobowiązania Fundacji,
  - po zakończeniu likwidacji złożyć wniosek o wykreślenie Fundacji z Krajowego Rejestru Sądowego.
 4. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Fundacji.

§ 35

Majątek Fundacji, pozostały po zakończeniu likwidacji przekazuje się instytucjom, których działalności odpowiada celom Fundacji, wskazanym przez Radę Fundatorów.

§ 36

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.