Regulamin serwisu

Regulamin korzystania z serwisu internetPR.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetPR.pl prowadzonych przez fundacje internetPR.pl z siedzibą w Warszawie przy ul. Mińskiej 25 w Warszawie, KRS 0000241687, REGON 140269179, zwaną dalej Administratorem.

 

§ 2

Definicje

 1. Serwis–  serwis internetowy dostępny pod adresem https://internetPR.pl za pośrednictwem których umożliwia się Użytkownikom uzyskiwanie informacji, w tym w szczególności dostęp do zasobów serwisu oraz zamawianie newslettera, powiadomień o nowych publikacjach w Serwisie.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna zainteresowane tematyką public relations, a w szczególności specjaliści zajmujący się zawodowo public relations, studenci kierunków public relations, przedsiębiorcy i menadżerowie oraz dziennikarze, zwani w dalszej części Użytkownikami.na warunkach określonych w  Regulaminie.
 3. Materiały i treści – wszelkie udostępniane w Serwisie materiały, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 ze zm.), materiały tekstowe, graficzne, audialne, wizualne, audiowizualne, w szczególności informacje i artykuły umieszczane przez Administratora.
 4. Usługa – dostarczanie Materiałów Użytkownikom Serwisu.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.

§ 3

Zasady korzystania z Serwisu i udzielania Licencji na Materiały

 1. Korzystanie z wszystkich Usług wymaga rejestracji w Serwisie i akceptacji Regulaminu.
 2. Formularz rejestracyjny znajduje się pod adresem http://internetPR.pl/
 3. Rejestracja Użytkowników jest bezpłatna.
 4. Użytkownik ma dostęp do wszystkich Materiałow i Treści publikowanych w serwisie internetPR.pl.
 5. Publikowane materiały i treści mogą być wykorzystane w innych serwisach online lub przedrukowane w innych mediach pod warunkiem podania informacji o autorze, zgodnych z informacjami zamieszczonymi w stopce każdego artykułu oraz pełnego adresu strony internetPR.pl. Wykorzystanie zamieszczonych w serwisie internetPR.pl informacji z pominięciem powyższych zasad stanowić będzie naruszenie ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku.
 6. Użytkownicy mają możliwość wykorzystania publikowanych materiałów i informacji za wyjątkiem artykułów w których indywidualnie zaznaczono sposób ograniczenia ich wykorzystania.

§ 4

Rejestracja i Dane Osobowe

 1. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci internetowej formularz rejestracyjny, osoba rejestrująca się:
  1. akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
  2. oświadcza, iż dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich,
  3. ma świadomość, że Administrator przetwarza podane w formularzu dane osobowe w celu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika zgodnie z Regulaminem,
  4. ma świadomość, że elementem Usługi jest otrzymywanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Materiałów, w tym informacji handlowych wysyłanych przez Administratora.
 2. Administratorem danych osobowych jest fundacja internetPR.pl z siedzibą w Warszawie, ul. Mińska 25, która przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 ze zm.).
 3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem, w tym w celu obsługi konta Użytkownika.
 4. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu wskazanego w ust. 2 powyżej. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

§ 5

Reklamacje

 1. Reklamacje z tytułu działania Serwisu należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres Reklamacje z tytułu działania Serwisu należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres internetprpl@gmail.com.
 2. Prawidłowo zgłoszona reklamacja zawiera:
  1. imię, nazwisko oraz dokładny adres e-mail osoby składającej reklamację,
  2. dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Administratora niezwłocznie, w kolejności wpływania, nie później niż w terminie 14 dni. O decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana w formie elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.
 4. Reklamacje składane do Administratora przez osobę niebędącą Użytkownikiem lub nie dotyczące Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu nie będą rozpatrywane.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może ulec zmianie. O zmianach Regulaminu Użytkownicy będą informowani drogą elektroniczną w informacji e-mail. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty poinformowania nie wyrazi sprzeciwu poprzez odesłanie informacji na adres internetprpl@gmail.com.
 2. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 3. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług, o ile nie uda się ich rozwiązać na drodze polubownej, rozstrzygać będzie sąd właściwy według odpowiednich przepisów prawa.

 

Warszawa, 11.07.2017